برچسب: غرق مهاجران افغان

غرق مهاجران افغان

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) 5 می 2020 جنایت رژيم جمهورى اسلامى ايران بر علیه مهاجران افغان بار دیگر رژيم جمهوری جنایتکار اسلامی در ايران با...

غرق مهاجران افغان

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) جنایت رژيم جمهورى اسلامى ايران بر علیه مهاجران افغان بار دیگر رژيم جمهوری جنایتکار اسلامی در ايران با غرق کردن...

غرق مهاجران افغان

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) 5 می 2020 جنایت رژيم جمهورى اسلامى ايران بر علیه مهاجران افغان بار دیگر رژيم جمهوری جنایتکار اسلامی در ايران با...

غرق مهاجران افغان

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) جنایت رژيم جمهورى اسلامى ايران بر علیه مهاجران افغان بار دیگر رژيم جمهوری جنایتکار اسلامی در ايران با غرق کردن...
Arabic English French German Persian