برچسب: غرق مهاجران افغان

غرق مهاجران افغان

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) 5 می 2020جنایت رژيم جمهورى اسلامى ايران بر علیه مهاجران افغانبار دیگر رژيم جمهوری جنایتکار اسلامی در ايران با...

غرق مهاجران افغان

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) جنایت رژيم جمهورى اسلامى ايران بر علیه مهاجران افغانبار دیگر رژيم جمهوری جنایتکار اسلامی در ايران با غرق کردن...

غرق مهاجران افغان

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) 5 می 2020جنایت رژيم جمهورى اسلامى ايران بر علیه مهاجران افغانبار دیگر رژيم جمهوری جنایتکار اسلامی در ايران با...

غرق مهاجران افغان

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) جنایت رژيم جمهورى اسلامى ايران بر علیه مهاجران افغان بار دیگر رژيم جمهوری جنایتکار اسلامی در ايران با غرق کردن...