برچسب: قطعنامه کنگره دوازدهم حزب مشروطه

قطعنامه کنگره دوازدهم

0
۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ آنت وِرپِن، بلژیکبازتاب کارنامه ایران ستیز جمهوری اسلامی در چهل ساله گذشته دشوارترین شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی...

گزارش کنگره دوازدهم

0
  ۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ - آنت وِرپِن، بلژیک  حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) دوازدهمین کنگره خود را در شهر انتورپن (بلژیک) برگزار کرد....