برچسب: قطعنامه

قطعنامه کنگره ششم (کنگره یگانگی ملی)

0
قطعنامه کنگره ششم (کنگره یگانگی ملی) حزب مشروطه ایران آخن، 11 و 12 نوامبر 2006فاصله کنگره های پنجم و ششم حزب همزمان با مرحله تازه...

قطعنامه کنگره پنجم حزب مشروطه ایران (کنگره همبستگی ملی)

0
پنجمین کنگره حزب مشروطه ایران مانند همه کنگره‌های پیشین با نمایشی از قدرت تشکیلاتی و حضور موثر حزب در میدان پیکار سیاسی و فرهنگی برای...

قطعنامه کنگره چهارم حزب مشروطه ایران

0
قطعنامه کنگره چهارم حزب مشروطه ایرانپس از ده سال کوشش و مبارزه برای پایه گذاری حزبی که در براندازی رژیم جمهوری اسلامی نیروئی کارساز،...

قطعنامه کنگره دوم

0
قطعنامه دومین کنگره جهانی سازمان مشروطه خواهان برلین 21 و 22 نوامبر 1998 / 30 آبان و یک آذر 1377  پیکار مردم ایران بر ضد ولایت...