برچسب: قيام مردم عراق بر عليه جمهورى ويرانگر اسلامى

قيام مردم عراق بر عليه جمهورى ويرانگر اسلامى

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) 14 مهر 98قيام مردم عراق بر عليه جمهورى ويرانگر اسلامىاين روزها جمهورى اسلامى نتيجه سالها تلاش ويرانگرانه و تفرقه...