برچسب: مهاجران افغان

غرق مهاجران افغان

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)جنایت رژيم جمهورى اسلامى ايران بر علیه مهاجران افغانبار دیگر رژيم جمهوری جنایتکار اسلامی در ايران با غرق کردن...