برچسب: واگذارى سهم ايران در درياى خزر

واگذارى سهم ايران در درياى خزر

0
بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) 13 مرداد 1398 واگذارى سهم ایران در دریاى خزر به روسیه نظام جمهورى نکبت بار و ایران بر باد ده اسلامى...