برچسب: پیام همدردی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات)

پیام همدردی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات)

0
پیام همدردی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات)  29 فروردین 1399 / 17 آوریل 2020با نهایت اندوه آگاهی یافتیم که بانو نیلوفر معاون (فاطمی)، همسر و...

پیام همدردی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات)

0
پیام همدردی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات) با نهایت اندوه آگاهی یافتیم که بانو نیلوفر معاون (فاطمی)، همسر و یاور زندگی دکتر شاهین فاطمی، رایزن...

پیام همدردی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات)

0
پیام همدردی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات)  با نهایت اندوه آگاهی یافتیم که بانو نیلوفر معاون (فاطمی)، همسر و یاور زندگی دکتر شاهین فاطمی، رایزن...

پیام همدردی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات)

0
پیام همدردی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات)  با نهایت اندوه آگاهی یافتیم که بانو نیلوفر معاون (فاطمی)، همسر و یاور زندگی دکتر شاهین فاطمی، رایزن...

پیام همدردی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

0
پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) با نهایت تاسف به اطلاع هموندان، مبارزان آزادی ایران و دوستان میرسانیم که هموند گرامی حزب بانو پریچهر...

پیام همدردی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

0
پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)  با نهایت تاسف به اطلاع هموندان، مبارزان آزادی ایران و دوستان میرسانیم که هموند گرامی حزب بانو پریچهر...