برچسب: چهلمین سالروز درگذشت پادشاه فقید ایران

چهلمین سالروز درگذشت پادشاه فقید ایران

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) چهلمین سالروز درگذشت پادشاه فقید ایران چهلمین سالروز درگذشت پادشاه فقيد ایران، آريامهر محمد رضا شاه پهلوی در روزگاری فرا...