برچسب: چهلمین سالروز درگذشت پادشاه فقید ایران

چهلمین سالروز درگذشت پادشاه فقید ایران

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)چهلمین سالروز درگذشت پادشاه فقید ایرانچهلمین سالروز درگذشت پادشاه فقيد ایران، آريامهر محمد رضا شاه پهلوی در روزگاری فرا...