برچسب: کارگروه آموزش و تبلیغات

کارگروه آموزش و تبلیغات

0
کارگروه تبلیغات بعنوان یک ارگان اجرایی زیر نظر مستقیم شورای مرکزی انجام وظیفه مینماید پیشنهاد های رسیده را برای تصمیم نهایی از طریق فرنشین...