برچسب: کشته شدن پرسنل نیروی دریایی در شلیک به شناور کنارک

کشته شدن پرسنل نیروی دریایی در شلیک به شناور کنارک

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) بار دیگر بی کفایتی نظام جمهوری اسلامی فاجعه آفرید و‌ ۱۹ تن از سربازان نیروی دریائی ارتش ایران را...

کشته شدن پرسنل نیروی دریایی در شلیک به شناور کنارک

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)   بار دیگر بی کفایتی نظام جمهوری اسلامی فاجعه آفرید و‌ ۱۹ تن از سربازان نیروی دریائی ارتش ایران را...

کشته شدن پرسنل نیروی دریایی در شلیک به شناور کنارک

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)بار دیگر بی کفایتی نظام جمهوری اسلامی فاجعه آفرید و‌ ۱۹ تن از سربازان نیروی دریائی ارتش ایران را...

کشته شدن پرسنل نیروی دریایی در شلیک به شناور کنارک

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)بار دیگر بی کفایتی نظام جمهوری اسلامی فاجعه آفرید و‌ ۱۹ تن از سربازان نیروی دریائی ارتش ایران را...

کشته شدن پرسنل نیروی دریایی در شلیک به شناور کنارک

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) 24 اردیبهشت 1399 / 13 مه 2020بار دیگر بی کفایتی نظام جمهوری اسلامی فاجعه آفرید و‌ ۱۹ تن از...

کشته شدن پرسنل نیروی دریایی در شلیک به شناور کنارک

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)24 اردیبهشت 1399 / 13 مه 2020بار دیگر بی کفایتی نظام جمهوری اسلامی فاجعه آفرید و‌ ۱۹ تن از...

کشته شدن پرسنل نیروی دریایی در شلیک به شناور کنارک

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) بار دیگر بی کفایتی نظام جمهوری اسلامی فاجعه آفرید و‌ ۱۹ تن از سربازان نیروی دریائی ارتش ایران را...

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) بار دیگر بی کفایتی نظام جمهوری اسلامی فاجعه آفرید و‌ ۱۹ تن از سربازان نیروی دریائی ارتش ایران را...