برچسب: کنگره همبستگی ملی

گزارش کنگره: کنگره‌ای با پیام همبستگی ملی

0
کنگره‌ای با پیام همبستگی ملی گزارش کنگرهکنگره پنجم حزب مشروطه ایران در روزهای ۲ و ۳ اکتبر ۲۰۰۴ با شرکت گروهی از اعضای شوراهای شاخه‌های...

قطعنامه همه پرسی ( نظام سیاسی ایران پس از جمهوری اسلامی...

0
قطعنامه کنگره پنجم حزب مشروطه ایران قطعنامه همه پرسی ( نظام سیاسی ایران پس از جمهوری اسلامی )پایه‌های نظام سیاسی دمکراتیک آینده ایران باید از...

قطعنامه کنگره پنجم حزب مشروطه ایران (کنگره همبستگی ملی)

0
پنجمین کنگره حزب مشروطه ایران مانند همه کنگره‌های پیشین با نمایشی از قدرت تشکیلاتی و حضور موثر حزب در میدان پیکار سیاسی و فرهنگی برای...