پیوست های منشور

منشور حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) پایه اصلی اندیشه های سیاسی اجتماعی و برنامه ما برای آینده ایران است و دیدگاه های ما به سوی فردایی روشن را که در آن همه ایرانیان با هر باور مذهبی و اندیشه سیاسی به طور دمکراتیک در اداره و سازندگی کشورمان مشارکت داشته باشند به خوبی بیان می کند.
منشور حزب دربرگیرنده بیست اصل است که در درازای بیش از دو دهه فعالیت حزب، چهارسند پیوست تاکیدی و توضیحی نیز به آن افزوده شده است.

پیوست به منشور، کنگره سوم

پیوست به منشور ،کنگره پنجم

پیوست به منشور ،کنگره دوازدهم