برچسب: حزب مشروطه

منشور

0
منشورالف : مقدمه حزب مشروطه ایران، برای آزادی میهن، رهایی از فاشیسم مذهبی و پایه‌گذاری یک نظام ملی، مردمی و پیشرو و برقراری یک دمکراسی...

حقوق زنان و کودکان

0
حقوق زنان و کودکان پیوست به منشور حزب مشروطه ایران مصوبه کنگره سوم ، 21 و 22 نوامبر 1379 در سومين کنگره حزب مشروطه ايران ( اورنج...

گزارش کیهان لندن از سیزدهم کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

0
گزارشی از سیزدهم کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)؛ پیام ایرانگرایی و ضرورت اتحاد ملی برای مبارزه با جمهوری اسلامی پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹...

سخنرانی دکتر حسن منصور در کنگره 13 حزب مشروطه ایران لیبرال...

0
  https://youtu.be/8u6ruKuek_Y  اگر تاتاران قانون اساسی می‌نوشتند! در انقلاب بهمن ۱۳۵۷ – در پایان یک فرایند بغرنج تاریخی – بالاخره این مثل مصداق کامل یافت که «راه...