برچسب: کنگره چهاردهم

گزارش برگزاری کنگره چهاردهم

0
گزارش برگزاری کنگره چهاردهم حزب مشروطه ایران"بزرگداشت خدمات دکتر حیدر قلی برومند"چهاردهمین کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در روزهای شنبه 30 مهر و...

قطعنامه کنگره چهاردهم

0
The Constitutionalist Party of Iran (Liberal Democrat) قطعنامه کنگره چهاردهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)بزرگداشت دکتر حیدرقلی برومند 30 مهر و اول آبان 1401 / 21...

مصاحبه فرزام کرباسی با فواد پاشایی ، دبیر کل

0
گفتگوی فرزام کرباسی با فواد پاشایی دبیرکل حزب در چهاردهمین کنگره حزب مشروطه ایران(لیبرال دمکرات)شنبه ۲۲ و یکشنبه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲ در شهر برمن...

دکتر حسن منصور

0
سخنرانی دکتر حسن منصور رایزن حزب در چهاردهمین کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

مجتبی واحدی کنشگر سیاسی

0
پیام مجتبی واحدی کنشگر سیاسی به چهاردهمین کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

0
خواندن پیام جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران به چهاردهمین کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) توسط رضا صیادی فر

دکتر بابک سینا سخنگوی جنبش فر کیانی

0
سخنرانی دکتر بابک سینا سخنگوی جنبش فر کیانی در چهاردهمین کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

پیام دکتر حیدر قلی برومند

0
خواندن پیام دکتر حیدر قلی برومند به چهاردهمین کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) توسط فرزام کرباسی و تقدیر فواد پاشایی دبیرکل حزب از...

فواد پاشایی-دبیر کل

0
سخنرانی فواد پاشایی دبیرکل حزب در چهاردهمین کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)