برچسب: کنگره چهاردهم

پیام شاهزاده رضا پهلوی به کنگره چهاردهم

0
پیام شاهزاده رضا پهلوی به چهاردهمین کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) توسط بهمن امیرحسینی معاون دبیرکل حزب شنبه ۲۲ و یکشنبه ۲۳ اکتبر...

سخنرانی بابک قطبی رئیس شاخه برمن

0
سخنرانی بابک قطبی رئیس شاخه برمن برای گشایش چهاردهمین کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) . شنبه ۲۲ و یکشنبه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲ در...

آغاز کنگره چهاردهم با پخش سرود “ای ایران”

0
پخش سرود "ای ایران" در آغاز چهاردهمین کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)