حزب مشروطه ایران لیبرال دمکرات

68 مطالب 0 دیدگاه‌ها

خسرو بیت الهی

خسرو بیت الهی سروان خلبان نیروی هوایی شاهنشاهی

هشتم ماه مارس ، روز جهانی زن

هشتم ماه مارس ، روز جهانی زن   روز جهانی زن‌ فرصتی برای اندیشیدن و ارج نهادن به دستاوردهای نیمی از جامعه بدون توجه به تقسیم بندی های ملی، قومی، زبانی، فرهنگی، اقتصادی یا باورهای سیاسی آنان است. این روز در عین حال فرصتی برای سنجش مبارزات...

بهمن امیر حسینی : سوم اسفند

سخنرانی بهمن امیرحسینی​ ( معاون دبیر کل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در دفتر پژوهش حزب موضوع :حرکت تاریخی رضا شاه بزرگ‌ در روز سوم اسفند ۱۲۹۹ ؛ زمینه ها - نقش آفرینان و نتایج حزب مشروطه ایران · سخنرانی بهمن امیرحسینی دردفتر پژوهش ،حرکت تاریخی...

دکتر علی نیری : نرد عشق با پسامدرنیسم!

  دکتر علی نیری نرد عشق با پسامدرنیسم ! از ادبیات و معماری تا علم و سیاست حزب مشروطه ایران · دکتر علی نیری : نرد عشق با پسامدرنیسم

بنیاد نامه

بنیاد نامه بنیادنامه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) نحوه اداره امور داخلی حزب و چهارچوب وظایف هموندان و مسوولیت های حزبی را تعیین می کند. مطابق بنیادنامه کلیه تصمیمات مهم حزبی در کنگره ها و با رای مستقیم همه هموندان گرفته می شود.

پیام همدردی در گذشت لوتر الخاصه

پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) 14 بهمن 1399 / 2 فوریه 2021 درگذشت هم میهن ارجمند و انسان شریف زنده یاد لوتر الخاصه  را که در چهار دهه گذشته همواره علیه حکومت ستمگر و ضد ایرانی جمهوری اسلامی و برای رسیدن به دمکراسی و...
EnglishFrenchGermanPersian