سخنرانی دکتر حسن منصور ، اقتصاد دان در دوازدهمین کنگره جهانی...

0
سخنرانی پروفسور حسن منصور، اقتصاددان برجسته، در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) https://youtu.be/IO-D-H3TdXk

پیام خانم هایده توکلی به کنگره هفتم حزب مشروطه ایران

0
هموندان و یاران ارجمند ، درود فراوان بر یکایک شما ، بسیار متاسفم که نمی توانم هم اکنون در کنگرهٌ هفتم حزب مشروطه ایران حضور...

سخنرانی دکتر وحید وحدت حق از جامعه بهاییان ایران

0
آزادی بهائیان در ایران حلقۀ اصلی و جدا ناپذیری است که به آزادی کل جامعه در ایران وصل است دوستان عزیز در ابتدا میخواهم از برگزارکنندگان...

سخنرانی خانم ویکتوریا آزاد، در دوازدهمین کنگره جهانی حزب

0
سخنرانی خانم ویکتوریا آزاد، استراتژیست سیاسی و استاد دانشگاه، در دوازدهمین کنگره جهانی حزب https://youtu.be/maC-ExxVb2w

سخنرانی پرفسور حسن منصور مشاور اقتصادی در کنگره دهم

0
فیلم سخنرانی پرفسور حسن منصور مشاور اقتصادی در کنگره دهم حزب مشروطه ایران لیبرال دمکرات https://youtu.be/oI6bgjQFncc