قطعنامه کنگره سيزدهم حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات)

0
قطعنامه کنگره سيزدهم حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات) کنگره ایرانگرایی (دکتر خسرو اکمل) 29 و 30 شهریور 1399 / ١٩ و ٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ «ايرانگرايی» مدرن و خردبنياد -...

گزارش برگزاری کنگره سیزدهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

0
گزارش برگزاری کنگره سیزدهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ایرانگرایی – دکتر خسرو اکمل 29 و 30 شهریور 1399 / 19 و 20 سپتامبر 2020    ...

قطعنامه کنگره دوازدهم

0
۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ آنت وِرپِن، بلژیکبازتاب کارنامه ایران ستیز جمهوری اسلامی در چهل ساله گذشته دشوارترین شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی...